Çocuklarda Özgül Öğrenme Bozukluğu

Özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) ya da güçlüğü, bir çocuğun normal ya da normal üstü zekaya sahip olduğu halde takvim yaşına göre öğrenme ve okul becerilerinde kendisinden beklenen düzeyde performans gösterememesi, buna bağlı olarak da gündelik yaşamını ve işlevselliğini sürdürmekte güçlük çekmesi ile kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Yaşam boyu süren bir güçlüktür. Genelde öğrenme faaliyetlerinin en yoğun olduğu okul döneminde daha fazla tanılama gerçekleşir.

Öğrenme; bilgiyi içeri alma, organize etme ve işlemleme, bellek faaliyetleri ve gerektiğinde bu depolanan bilgiyi geri getirme süreçlerini içerir. Her bir süreç beyindeki birtakım mekanizmalarla gerçekleşir ve aynı zamanda beyindeki sorumlu bölgelerin eşgüdümlü çalışabilmesiyle mümkündür. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda, beyinde tek tek bu süreçlerde ya da eşgüdümlü hareket etmesinde ve bilgiyi bütünleştirmesinde birtakım aksaklıklar meydana gelir. Bundan dolayı ÖÖB olan çocuklar öğrenme faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütemez, okuma, yazma, okuduğunu anlama ya da aritmetik/matematik becerilerinin bazılarında ya da hepsinde sorun yaşarlar. Öğrenme süreci elbette yalnızca akademik etkinliklerle sınırlı değildir, yaşamın her adımına uyum sağlama ve her alanda yeni deneyimler öğrenme ve bu yeni deneyimlerden sonuç çıkarma açısından da öğrenme devam eder. Bu nedenle ÖÖB olan çocuklar, özgüven eksikliği/benlik saygısı, öfke ya da kaygı gibi duygu kontrolü, sosyal yaşamın organizasyonu ve çatışma çözümü gibi psikososyal ya da sosyoduygusal problemler yaşamaya daha yatkındırlar. Bu yatkınlık onların tüm yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

ÖÖB, okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım (disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) ile giden alt tipleri mevcuttur. Okuma bozukluğunda, sözcük okuma doğruluğu, okuma hızı ve okuduğunu anlama sorunları; yazılı anlatım bozukluğunda, dilbilgisine uygun ve doğru yazabilme, yazılı bir şekilde anlatım sağlama sorunları; matematik bozukluğunda ise, matematiksel sembolleri anlama ve uygun yerde kullanabilme, aritmetik hesap yapabilme, doğru akıl yürütme gibi işlemlerde sorunlar yaşarlar. Bunların dışında, yer-yön bulma, planlama yapma, bellek sorunları, hiperaktivite ve dikkatle ilişkili sorunlar da görülebilir.

LIFT İşitsel Algı Eğitimi, psikolojik ve pedagojik gelişim programları eşliğinde, ÖÖB’da en fazla sorun alanı olan seslerin farkındalığı, sesleri ayrıştırabilme, seslerin şifresini çözme ve harf ile ses eşleşmesi sağlanır. LIFT dinleme etkinlikleri ile sesleri frekanslarına göre çözümlemeyi ve ses ile imge bütünleştirmeleri daha kusursuz gerçekleşir.

Müziğin beyin üzerindeki olumlu etkisi ile başarma duygusu inşa edilerek, çocuklar, daha istekli öğrenme faaliyetlerine yönelir.

Dinleme becerileri kazandıkça bedensel farkındalıkları gelişir ve dengeli, koordineli ve bedensel açıdan uygun duruş pozisyonu kazanarak, kalem tutma, satır atlamadan okuma, okunabilir el yazısı, tahtadan kopyalama gibi görsel-uzamsal beceriler elde ederler.

  • Ek olarak
  • Bellek
  • Organizasyon
  • Düzenleme ve planlama

becerileri kazandırılır.

Yorum Yazınız

3 × 5 =